JASNO B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

ARTIKEL 1. – Definities

1.1.    In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a.    JASNO: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: JASNO B.V. gevestigd aan de Lange Voren 25 te Eersel, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 69899169;
b.    klant: de klant van JASNO die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf en die met JASNO een overeenkomst aangaat;
c.    overeenkomst: de overeenkomst tussen JASNO en de klant die via de website tot stand is gekomen;
d.    producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens JASNO te leveren producten, zoals raamdecoratie, shutters en aanverwante accessoires;
e.    website: de website https://shop.jasno.com/ die door JASNO wordt beheerd en waar de klant producten kan bestellen.

ARTIKEL 2. – Algemeen

2.1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen JASNO en de klant die via de website tot stand is gekomen.
2.2.    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld via de website.
2.3.    Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail worden afgeweken.
2.4.    Vernietiging of nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige of vernietigde bepalingen zullen vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5.    Indien JASNO niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn,
of dat JASNO in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6.    De klant erkent onderling e-mailverkeer als schriftelijke correspondentie en als wettelijk en geldig bewijsmiddel.
2.7.    JASNO heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

ARTIKEL 3. – Aanbod

3.1.    Ieder aanbod van JASNO is vrijblijvend.
3.2.    Het aanbod op de website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
3.3.    JASNO biedt klanten de mogelijkheid gratis kleurstalen te bestellen om kleur en materiaal te beoordelen. Wanneer de klant afziet van het bestellen van kleurstalen, dan kan geen sprake zijn van reclamatie op basis van kleurafwijking, product structuur dan wel andere afwijkingen hieraan.
3.4.    Kennelijke fouten en vergissingen op de website binden JASNO niet.

ARTIKEL 4. – Gebruiksvoorwaarden

4.1.    Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
4.2.    Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
4.3.    Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van JASNO of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

ARTIKEL 5. – Account

5.1.    Op de website kan de klant een account aanmaken.
5.2.    De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden. JASNO kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant. Indien de klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de klant JASNO daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 6. – Prijs

6.1.    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
6.2.    De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 7. – Totstandkoming van de overeenkomst

7.1.    De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant succesvol het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen.
7.2.    Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt JASNO de klant via de e-mail een bevestiging. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant geen bevestigingse-mail van JASNO heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met JASNO.
7.3.    De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het bij het plaatsen van de bestelling correct opgeven van de gewenste afmetingen van de producten.
7.4.    JASNO treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en hij zorgt voor een veilige web-omgeving.

ARTIKEL 8. – Herroepingsrecht accessoires

8.1.    De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een accessoire, die geen maatwerk zijn, gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Voor de klant op maat gemaakte raamdecoratie geldt een wettelijke uitzondering (zie artikel 9).
8.2.    De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de hele bestelling heeft ontvangen.
8.3.    Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan JASNO.
8.4.    Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het accessoire terug, of overhandigt hij dit aan
(een gemachtigde van) JASNO. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het accessoire terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
8.5.    De klant zendt het accessoire terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door JASNO verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.6.    Is het geretourneerde accessoire beschadigd of bevat het gebruikssporen, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat JASNO overeenkomstig artikel 8.10 aan de klant terugbetaalt.
8.7.    Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
8.8.    De kosten van het retour sturen zijn voor rekening van de klant.
8.9.    Als JASNO de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
8.10.    JASNO zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht en JASNO het accessoire retour heeft ontvangen reeds betaalde gelden restitueren.

ARTIKEL 9. – Herroepingsrecht raamdecoratie producten

9.1.    Alle raamdecoratie producten worden speciaal op maat gefabriceerd. Op basis van art. 230p Boek 6 BW onderdeel f.1. kan de klant de overeenkomst die betrekking heeft op raamdecoratie producten niet annuleren/ontbinden, deze producten vallen niet onder het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 8.

ARTIKEL 10. – Uitvoering van de overeenkomst

10.1.    JASNO zal de overeenkomst naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
10.2.    JASNO is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden, onverminderd zijn verplichting tot de deugdelijke nakoming van de overeenkomst.
10.3.    Tot de overeenkomst behoort niet het monteren van de producten. De klant dient zelf zorg te dragen voor de montage.

ARTIKEL 11. – Levering en leveringstermijnen

11.1.    De bestelling wordt afgeleverd op het door de klant opgegeven afleveradres.
11.2.    JASNO brengt voor bestellingen geen verzendkosten in rekening, mits het afleveradres in Nederland, België of Luxemburg gevestigd is. Indien verzendkosten aan de klant in rekening worden gebracht omdat de bestelling buiten de landen genoemd in dit artikel geleverd dient te worden, dan wordt de hoogte van de verzendkosten vooraf aan de klant kenbaar gemaakt.
11.3.    De levertijd van de verschillende producten staat op de website.
11.4.    De vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen. JASNO zal er te allen tijde naar streven om de aangegeven leveringstermijn na te komen.
11.5.    Met de klant wordt door het door JASNO ingeschakelde transportbedrijf een afspraak gemaakt voor de levering van de producten, tenzij de producten middels de normale postbezorging geleverd kunnen worden, zoals accessoires.
11.6.    Accessoires die niet in de brievenbus passen worden in een pakket bezorgd. In een dergelijk geval ontvangt de klant een track & trace code.
11.7.    Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur, op de begane grond. Eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd en daarvoor draagt JASNO geen enkele verantwoording.
11.8.    Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering en de bestelling niet bij de buren afgeleverd kan worden, dan zal opnieuw een afspraak met de klant worden gemaakt. De extra transportkosten die JASNO daardoor moet maken, worden aan de klant in rekening gebracht.
11.9.    Het risico van de producten gaat over op de klant op het moment dat de producten aan de klant bezorgd zijn.

ARTIKEL 12. – Facturatie en betaling

12.1.    De factuur wordt via de e-mail naar de klant gestuurd en de klant kan de factuur inzien via zijn account op de website.
12.2.    De bestelling kan op de volgende wijzen betaald worden:
a.    iDEAL (Nederland);
b.    Paypal (Nederland en België);
c.    Bancontact (België);
d.    Levering onder rembours (Nederland en België).
12.3.    Er zijn passende maatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.

ARTIKEL 13. – Conformiteit en Europese regelgeving t.a.v. kindveilige binnenzonwering

13.1.    JASNO staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
13.2.    JASNO voldoet aan de eisen zoals die door de Europese wetgever in CEN Norm EN 13120, EN 16433 en 16434 zijn neergelegd. Dit betekent concreet dat JASNO
de benodigde child-safety producten gratis bij de bestelling mee levert. Indien de klant besluit om deze niet te monteren en/of het product op een lagere hoogte te monteren dan aangegeven is, dan is JASNO niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade.

ARTIKEL 14. – Klachten en garantie

14.1.    Alle raamdecoratie producten worden met de grootste zorgvuldigheid op maat geproduceerd. Toch is het mogelijk dat het product een minimale afwijking van
1 tot 3 mm heeft in de breedte dan wel de hoogte. Dit valt binnen de tolerantie van maatwerk en is geen reden voor reclamatie. Wanneer de door JASNO geadviseerde spelingsaftrek wordt toegepast, zal dit geen problemen geven tijdens de montage.
14.2.    Raamdecoratie blijft (in veel gevallen) een natuurproduct en een handafwerking, dus nuances tussen de kleurstaal en het eindproduct kunnen aanwezig zijn.
14.3.    Klachten voortvloeiende uit product specifieke eigenschappen welke kenmerkend zijn voor het betreffende product (zoals o.a. Shutters en Blinds hebben beide een verduisterende functie. Echter geen lichtdichte functie), kunnen niet leiden tot een garantieclaim of een beroep op non-conformiteit.
14.4.    Op geleverde raamdecoratie wordt een garantie verleend. De looptijd van de garantie is afhankelijk van het soort product, zie voor de garantietermijnen
van de verschillende producten https://www.jasnoshutters.nl/garantie. De klant kan de standaard garantietermijn verlengen door zijn product te registreren, zie https://www.jasno.com/register. De garantie komt de klant toe onverminderd de rechten die de wet de klant toekent.
14.5.    Voor en doen van een beroep op de garantie kan de klant contact opnemen met de klantenservice van JASNO.
14.6.    JASNO dient de mogelijkheid te worden gegeven de garantieclaim te onderzoeken.
14.7.    Elke garantie vervalt in elk geval en een klacht wordt niet (verder) in behandeling genomen indien een gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan JASNO kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen:
a.    Gebreken als gevolg van beschadiging, ongeval, onjuiste of onoordeelkundige montage;
b.    Slijtage door dagelijks gebruik;
c.    Onjuist of onoordeelkundig gebruik, onderhoud of reinigen van de producten;
d.    Het gebruik van producten in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van JASNO;
e.    Indien door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd;
f.    Er sprake is van een gebrek aan het geleverde dat is veroorzaakt door een werk dat en/of een zaak die niet door JASNO geleverd is.
14.8.    Het losschieten en opnieuw vastzetten van koorden, evenals het vervangen van een door de kindveilige hanger doorgesneden koord of ketting, valt niet onder de garantie.
14.9.    Het herstellen van het geleverde verlengt de garantieperiode niet.

ARTIKEL 15. – Klantenservice

15.1.    De klantenservice van JASNO is op de volgende wijzen bereikbaar:
a.    Via het e-mailadres shop@jasno.com;
b.    Via het telefoonnummer + 31 (0)497 - 531240, van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur met uitzondering van officieel erkende feestdagen.

ARTIKEL 16. – Overmacht

16.1.    JASNO is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersomstandigheden; diefstal; brand; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; epidemieën; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van producten aan JASNO door zijn leveranciers; ex- en importverboden; het verbranden van middelen van vervoer van JASNO, zijn leverancier of een ingeschakeld transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.
16.2.    Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van JASNO.
16.3.    Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van JASNO opgeschort.
16.4.    Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
16.5.    Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 17. – Intellectuele eigendom

17.1.   JASNO behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem in het kader van de overeenkomst vervaardigde producten, schetsen, ontwerpen en onderdelen daarvan. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van JASNO is het de klant verboden deze zaken te verveelvoudigen, te reproduceren of voor commerciële doeleinden aan te wenden. Indien de klant inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van JASNO, is hij gehouden de schade die JASNO ten gevolge van die inbreuk lijdt, te vergoeden.

Download de Algemene Voorwaarden als pdf-bestand