Algemene Voorwaarden van JASNO B.V.


ARTIKEL 1 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: JASNO B.V.
Vestigingsadres: Lange Voren 25, 5521 DC Eersel
Telefoonnummer: +31 (0)497 –531240, telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
E-mailadres: shop@jasno.com
KvK-nummer: 69899169
BTW-identificatienummer: NL 858057839B01

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

 1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van JASNO B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen JASNO B.V. en consument.
 2. 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld via de website.

ARTIKEL 3 – Het aanbod

 1. 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. 3. JASNO B.V. is niet aansprakelijk voor afwijkende kleurafbeeldingen ten opzichte van het werkelijk te ontvangen product.
 4. 4. JASNO B.V. biedt klanten de mogelijkheid gratis kleurstalen te bestellen om kleur en materiaal te beoordelen. Wanneer klant afziet van het bestellen van kleurstalen kan geen sprake zijn van reclamatie op basis van kleurafwijking, product structuur dan wel andere afwijkingen hieraan. Het blijft (in veel gevallen) echter wel een natuurproduct en een handafwerking, dus nuances tussen de kleurstaal en het eindproduct kunnen aanwezig zijn.

ARTIKEL 4 – De prijs

 1. 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. 2. In afwijking van het vorige lid kan JASNO B.V. producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar JASNO B.V. geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien JASNO B.V. dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 5 – De overeenkomst

 1. 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt JASNO B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door JASNO B.V. is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft JASNO B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal JASNO B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. 4. JASNO B.V. kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien JASNO B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. 5. JASNO B.V. zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van JASNO B.V. waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; e. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht accessoires

 1. 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een accessoire gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. JASNO B.V. mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Voor de consument op maat gemaakte raamdecoratie geldt een wettelijke uitzondering (zie artikel 7).
 2. 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de accessoire heeft ontvangen.
 3. 3. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan JASNO B.V..
 4. 4. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument de accessoire terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) JASNO B.V.. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij de accessoire terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 5. 5. De consument zendt de accessoire terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door JASNO B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 6. 6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 7. 7. De kosten van het retour sturen zijn voor rekening van de consument, tenzij JASNO B.V. anders beslist in overleg met de consument.
 8. 8. Als JASNO B.V. de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 9. 9. JASNO B.V. vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door JASNO B.V. in rekening gebracht voor de geretourneerde accessoire, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij JASNO B.V. aanbiedt de accessoire zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij de accessoire heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij de accessoire heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

ARTIKEL 7 – Herroepingsrecht raamdecoratie producten

 1. 1. Alle raamdecoratieproducten worden speciaal op maat gefabriceerd. Op basis van art. 230p Boek 6 BW onderdeel f.1. neemt JASNO B.V. nimmer een maatwerk product retour!
 2. 2. Een uitzondering op lid 1 kan zich enkel en alleen voordoen indien een product gebrekkig of incompleet is en dit gebrek aantoonbaar aan een nalatigheid c.q. fout van JASNO B.V. te wijten is. In zo’n geval zal JASNO B.V. zich inspannen om het gebrek te verhelpen dan wel een nieuw product te leveren.
 3. 3. Alle raamdecoratieproducten worden met de grootste zorgvuldigheid op maat geproduceerd. Toch is het mogelijk dat het product een minimale afwijking van 1 tot 3mm heeft in de breedte dan wel de hoogte. Dit valt binnen de tolerantie van maatwerk en is geen reden voor reclamatie. Wanneer de door JASNO B.V. geadviseerde spelingsaftrek wordt toegepast, zal dit geen problemen geven tijdens de montage.
 4. 4. Op maat bestelde en gemaakte raamdecoratie/producten vallen niet onder het herroepingsrecht.

ARTIKEL 8 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. 1. JASNO B.V. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. 2. Een door JASNO B.V. verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover JASNO B.V. kan doen gelden indien de JASNO B.V. is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. Raamdecoratie blijft (in veel gevallen) een natuurproduct en een handafwerking, dus nuances tussen de kleurstaal en het eindproduct kunnen aanwezig zijn.
 3. 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van JASNO B.V. waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

ARTIKEL 9 - Levering

 1. 1. JASNO B.V. zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte, orderbevestiging of op de website genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. JASNO B.V. is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn.
 2. 2. Indien een in de offerte, orderbevestiging of website aangegeven levertijd evenwel met meer dan twee maanden wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient JASNO B.V. echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.
 3. 3. Levering geschiedt op het overeengekomen afleveradres, waarbij JASNO B.V. de wijze van verzending bepaalt. JASNO B.V. brengt voor bestellingen geen verzend- en administratiekosten in rekening, mits het afleveradres in Nederland, België of Luxemburg gevestigd is.
 4. 4. Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt JASNO B.V. geen enkele verantwoording.
 5. 5. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden. De koopsom wordt daardoor vermeerderd met de extra kosten van transport en moeten vooraf aan levering betaald worden.

ARTIKEL 10 – Betaling

 1. 1. Vanwege maatwerk dienen door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij het sluiten van de overeenkomst. Indien gekozen wordt voor een betaalmethode waarbij niet meteen het volledige bedrag hoeft te worden betaald (bijv. rembours) dan dient het bedrag voor of bij levering te worden voldaan.
 2. 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan JASNO B.V. te melden.
 3. 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door JASNO B.V. is gewezen op de te late betaling en JASNO B.V. de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is JASNO B.V. gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. JASNO B.V. kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

ARTIKEL 11 – Europese regelgeving t.a.v. kindveilige binnenzonwering

 1. 1. JASNO B.V. voldoet aan de eisen zoals die door de Europese wetgever in CEN Norm EN 13120, EN 16433 en EN 16434 zijn neergelegd. Dit betekent concreet dat JASNO B.V. de benodigde child-safety producten gratis bij uw bestelling mee levert. Indien u besluit om deze niet te monteren en/of het product op een lagere hoogte te monteren dan aangegeven is JASNO B.V. niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.

Artikel 12 - Beroep op garantie en klachten

 1. 1. Indien u een beroep wilt doen op de garantie, kunt u zich wenden tot JASNO B.V., Lange Voren 25, 5521 DC Eersel of via shop@jasno.com.
 2. 2. Indien u een klacht heeft over de uitvoering van de garantie, kunt u zich schriftelijk wenden tot JASNO B.V., Lange Voren 25, 5521 DC Eersel.

ARTIKEL 13 – Toepasselijk recht en bevoegd rechter

 1. 1. Op deze garantie is het Nederlands recht van toepassing.
 2. 2. Deze garantie wordt afgegeven door JASNO B.V., Lange Voren 25, 5521 DC Eersel, Nederland.
 3. 3. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement te Oost-Brabant, Nederland.
 4. 4. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.


Download de Algemene Voorwaarden als pdf-bestand